Algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en Bollen Energy, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welk danige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren. Clausules in het contract die de toepassing van onze algemene voorwaarden uitsluiten zijn nietig.

2. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.

3. Onze offertes zijn 3 weken geldig, tenzij anders overeengekomen met Bollen Energy. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.

4. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van Bollen Energy , beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

5. De offerte is opgemaakt adhv de gegevens die tijdens het plaats bezoek of persoonlijk gesprek werden vermeld door de eigenaar of betreffende persoon.

Bollen Energy kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutief gegeven informatie, dit ook met betrekking op ouderdom van de woning

Omvang van de bestelling

6. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet vermeld worden in de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van Bollen Energy inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging.

7. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. In elk geval is behoudens andersluidend beding de kostprijs verbonden aan de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen aangaande de aanstelling van een veiligheidscoördinator integraal ten laste van de klant.

8. Voorzieningen opgelegd door de opdrachtgever die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer de aannemer tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enz.. Deze technische informatie wordt voorafgaand aan de werken, ten minste 30 werkdagen voor de aanvang overhandigd door de opdrachtgever en of zijn aangestelden (bv. architect of studiebureau). Deze informatie moet tijdig aan de aannemer bezorgd worden ( ten laatste 14 dagen na ondertekening – artikel 14 ) zodat hij over voldoende tijd beschikt om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebreke hieraan kan de aannemer niet aangesproken worden voor vertragingen of termijnoverschrijding. De aannemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het E-peil.

Prijsbepaling en herziening

9. Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door Bollen Energy en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 3 % gestegen zijn. De herziening gebeurt op basis van de formule P = p ( a s/s + b 1/1 + c)

10. Volgens de normen en modaliteiten zoals deze gelden voor werken uitgegeven in opdracht voor de FOD van Openbare Werken. De waarde der respectievelijke parameters ( a, b en c ) zijn de volgende:Parameter a: 0.40 voor het procentueel aandeel van de lonen en sociale lasten. Parameter b: 0.40 voor het procentueel aandeel van de materialen. Parameter c: 0.20 het procentueel van de algemene onkosten en de winst. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld..

Leveringen en termijnen

11. Elke termijn van levering van materialen en uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen , als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer : ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz… die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen.

12. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziende uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van Bollen Energy.

13. Indien de levering franco op de werf of het magazijn is overeengekomen, is Bollen Energy, diens onderaannemers slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter.

14. De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan (langere wachttijd dan 15 minuten ), zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De werf dient door de klant in het voordeel van Bollen Energy gratis voorzien te worden van elektriciteit en water.

15. De klant dient voorafgaandelijk aan de aanvang der werken en uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst bouwplannen of andere documenten, zoals in de overeenkomst bepaald, voor te leggen inzake de draagkracht van het dak en de fundering van het gebouw.

Aansprakelijkheid voor schade

16. De klant is jegens Bollen Energy aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten . De klant zal Bollen Energy ter zake integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. Bollen Energy is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan Bollen Energy gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan..

17. Indien de aansprakelijkheid van Bollen Energy toch in het gedrang zou worden gebracht, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.

18. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecifieerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

19. De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken.

20. De aannemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan het bouwterrein aanpalende roerende en onroerende goederen die het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering der werken en die niet kan geweten worden aan een fout van de aannemer. Hij is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder. De opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen tegen de aannemer.

21. Bollen Energy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit het eventueel niet bekomen van subsidies, premies, groene stroom certificaten, etc… die door overheidsinstanties worden verstrekt. Bollen Energy kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit de eventuele weigering van toestemming van de netbeheerder om tot aansluiting op het net over te gaan.

Beëindiging

22. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is slechts mogelijk mits ons uitdrukkelijk akkoord, waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.

23. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons.

24. Onverminderd ons recht op schadevergoeding is Bollen Energy gerechtigd, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de uitvoering te vorderen, ofwel de overeenkomst ten laste van de klant te ontbinden, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, door de loutere verzending van een aangetekende brief, zonder dat de klant daardoor gerechtigd is op enige schadevergoeding, in volgende gevallen:

  • Indien de klant in gebreke blijft om de vereiste stavings-documenten conform artikel 14 over te maken binnen de 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst.
  • Indien door toedoen van de klant of diens aangestelden de uitvoering van de overeenkomst met meer dan twee maanden geschorst wordt.
  • In geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting door de klant.
  • In geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, wco regeling, kennelijk onvermogen, staking van activiteiten van de klant, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

Aanvaarding der werken

25. Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. In iedere veronderstelling, beperkt de waarborg zich tot de vervanging van de defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant. Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding gevorderd worden.

26. Bollen Energy is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, en de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.

27. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

Oplevering

28. De tienjarige aansprakelijkheid voorzien in art. 1792 en 2270 B.W. is waar wettelijk voorzien van toepassing. Daarnaast wordt, behoudens andersluidend schriftelijk beding, op de uitgevoerde werken voor de lichte verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.
De waarborg dekt evenwel niet:

  • het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen;
  • de schade veroorzaakt door overmacht;
  • de toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is;
  • een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden;
  • een ander gebruik van de producten, materialen en toestellen dan dat redelijk voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan, behoudens wanneer de verkoper dit gebruik schriftelijk heeft toegelaten, uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de verkoop;
  • vorst- of vochtschade;
29. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant binnen acht dagen vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft.

30. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgens de modaliteiten als omschreven in het hierna volgende artikel, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen.

31. In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het gebouw door de klant of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken.

Klachten

32. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van Bollen Energy binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat of na uivoering der werken. Na deze termijn wordt de aanneming geacht definitief aanvaard te zijn en dit tijdstip geldt dan ook als enige en definitieve oplevering. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.

Eigendomsvoorbehoud

33. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van Bollen Energy tot aan de integrale betaling van onze facturen. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan Bollen Energy zou toebehoren. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.

Betalingsmodaliteiten

34. Al onze bestellingen en leveringen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldag van de factuur, per bank- overschrijving , zoals vermeld op de factuur. Bollen Energy behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een ander soortige waarborg voor aanvang der werken. De B.T.W. en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant.

35. Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom bepaalde bedrag te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.

36. Wanneer Bollen Energy en de klant elkaars schuldeiser en schuldenaar zijn met betrekking tot opeisbare schuldvorderingen, dan heeft Bollen Energy, ongeacht de aard van de schuldvorderingen of de hoedanigheid van de klant, op elk ogenblik het recht om over te gaan tot compensatie, zelfs bij of na beslag, een insolventieprocedure of samenloop met schuldeisers. Bollen Energy bezit dit recht zowel met betrekking tot schuldvorderingen van dezelfde dat gericht is aan Bollen energysoort als met betrekking tot schuldvorderingen van een andere soort

Laattijdige betaling, kosten en aankleven

37. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

38. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren.

Geldigheid

39. Indien één van de clausules opgenomen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal deze clausule geacht worden geen deel uit te maken van deze algemene voorwaarden. Dit doet op geen enkele wijze afbreuk aan de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige clausules.

GDPR

40. De persoonsgegevens van de opdrachtgevers worden door Bollen Energy verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht, met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding.

Via info@bollen-energy.be of een schrijven aan ons adres kan U altijd vragen welke gegevens wij over U verwerken en ze laten verbeteren of wissen. Als U het niet eens bent met de manier waarop wij Uw gegevens verwerken, kan U altijd terecht bij de gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Meer informatie over de manier waarop Bollen Energy persoonsgegevens verwerkt vindt U op www.bollen-energy.be.

Ze kunnen ook verwerkt worden voor directe marketing of om u op de hoogte te houden van andere diensten, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien de opdrachtgever dit niet wil, volstaat het dit mee te delen op info@bollen-energy.be.